Kumot Yamot
Kaloy Sanchez

MO_Space Main Gallery
08 October – 06 November 2022

"Sa ilalim ng kumot, ng mga hiblang nanghuhulma ng ating katawan, ay hinihimbing ang ating mga diwa at pinupukaw ang mga karanasang tayo lang ang may alam – ang mga sikretong hindi kayang ikubli sa anino at dilim. Ang apat na sulok nito ay nagiging santuaryo, nailalaman ang sarili, nailalaman ang ikaw. Ang ikaw na ayaw bumangon; ang ikaw na nagkukubli pa sa sinag ng liwanag; ang ikaw na hinahatak patayo ng mga galamay ng orasan; at ang ikaw na nagnanais ng panandaliang kapanatagan. Dahil sa loob nitong mga kumot ang iyong yamot, alinlangan, panaginip, damdamin ay nagiging mantsa ng dagta at mga bakas ng gusot na ikaw lamang ang makakaalala. Ang kumot na yumayakap sa ating pagtulog ay siya ring entablado ng ating payak na kuwento, saysay na walang katuturan at antolohiya ng ating buhay.

Sa Kumot Yamot, inilathala ng mga likhang sining ni Kaloy Sanchez ang mga imahe ng nahihimbing na mga katawan, mga nakalantad sa pag uusisa ng mga matang nais maging saksi. Mga walang saplot ngunit nababalot ng katanungan kung ano ang natatago sa likod ng nakapikit na kamalayan. Sa mga imaheng ito, nagkakahugis ang panandaliang paghimlay ng realidad ng buhay. Kasabay ng pagtulog ay naaaninag ang nakataning na pagyao ng mga alalahanin at nagigising ang mga naising walang ibang makakabatid."

–Lec Cruz

Share

Open daily
11:00–20:00
11:00–20:00
11:00–20:00
11:00–20:00
11:00–21:00
11:00–21:00
11:00–21:00
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Never
miss a
show!